www.bip.gov.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Herb Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Sobota 28.03.2015

zaawansowane

Dyrektor RZGW w Poznaniu
Magdalena Żmuda
Tel. (61) 8567 715
e-mail: magdalena.zmuda@rzgw.poznan.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi
Grażyna Husak-Górna
Tel. (61) 6654 535
e-mail: grazyna.husak@rzgw.poznan.pl

 

P.O. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
Michał Wierzbicki
Tel. (61) 8567 715
e-mail: michal.wierzbicki@rzgw.poznan.pl

 

Główny Księgowy
Roman Strzelczyk
Tel. (61) 8567 703
e-mail: roman.strzelczyk@rzgw.poznan.pl

 

P.O. Kierownika Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy
Agnieszka Siłacz
Tel. (52) 3768 456
e-mail: agnieszka.silacz@rzgw.poznan.pl 

 

Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Grzegorz Szewczyk
Tel. (63) 2790 902
e-mail: grzegorz.szewczyk@rzgw.poznan.pl

 

P.O. Kierownika Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu
Jagoda Andrzejewska
Tel. (61) 8270 600
e-mail: inspektorat.poznan@rzgw.poznan.pl

 

Zakres kompetencji Dyrektora RZGW w Poznaniu
Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora i Kierowników Zarządów Zlewni wykonuje zadania określone ustawą - Prawo wodne, uwzględniając charakter obszaru regionu wodnego WARTY, nadzorując pracę podległych mu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych.
1. Dyrektor realizuje zadania określone w art. 92 ust. 3 prawo wodne oraz wykonuje zadania przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
2. Dyrektor gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego.
3. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną, Dyrektor realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zadania, związane z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.
4. Dyrektor oddaje publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.
5. Dyrektor prowadzi dla każdego roku kalendarzowego ewidencję:
1) żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty pływające;
2) wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastrukturę.
6. Dyrektor kieruje wykonywaniem zadań obronnych w podległej jednostce:
1) Odpowiada za jej przygotowanie w okresie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przygotowuje warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań obronnych - za pośrednictwem podległej mu bezpośrednio osoby, wyznaczonej na samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych, przy określeniu jej szczegółowego zakresu zadań;
2) Dla zapewnienia właściwych warunków przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych, zobowiązany jest do:
a) przygotowania i utrzymania łączności na potrzeby wykonywania zadań obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej,
b) tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach.


 

Wytworzył:
Anna Małysz
Udostępnił:
Marcin Najdkowski
(2007-07-06 13:25:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Herman
(2015-02-02 09:05:06)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 187946

Zaokrąglony róg prawy